O zniknięciu towarzysza Mohammada Abula Motina – Centrum Marksistowskie-Leninistowskie-Maoistowskie (Belgii) 2013

[Na zdjęciu towarzysz Mohammad Abul Motin ]

O zniknięciu towarzysza Mohammada Abula Motina

Nasze internacjonalistyczne kondolencje dla towarzyszy marksistowsko-leninowsko-maoistowskiej partii komunistycznej Bangladeszu [KPMLMB]

Towarzysze z marksistowsko-leninowsko-maoistowskiej partii komunistycznej Bangladeszu otrzymujcie najgłębsze czerwone kondolencje od centrum marksistowsko-leninowsko-maoistowskiego Belgii[CMLM(b)], po śmierci waszego towarzysza Mohammada Abula Motina.

Czytając wasz komunikat, który przedstawiamy poniżej, zrozumieliśmy znaczenie, jakie towarzysz Motin miał dla KPMLM Bangladeszu. Ten towarzysz prowadził podczas swojego życia upartą i uczciwą walke z różnymi rewizjonistycznymi liniami, które rozwinęły się zarówno w partiach maoistycznych, jak iw organizacjach masowych, że [ten towarzysz] niósł rewolucyjny ogień, że był pełen zrozumienia co pozwala przezwyciężyć trudności i znaleźć sposób, aby być użytecznym dla mas i rewolucji.

Drodzy towarzysze z Bangladeszu, pomimo tej ogromnej straty, pełen optymizmu, Centrum MLM w Belgii zwraca się do was. Wzywamy was do zrozumienia obu aspektów rzeczywistości. W takich okolicznościach, noc jest ciemna, ciemność zdaje się otaczać każdy aspekt rzeczywistości, ale tak naprawde świt już zaczyna świecić czerwonym słońcem!

Więc wiemy że nadchodzi nowa wichura, że wychodzi na jaw nowa fala Światowej Rewolucji Proletariackiej, więc wiemy, że pamięć towarzysza Motina zawsze będzie żywa i żywa w sercach uciskanych mas Bangladeszu i świata po zwycięstwie rewolucji Nowej demokracji w Bangladeszu. Towarzysz Mohammad Abul Motin jest nieśmiertelny! On żyje wiecznie w naszych sercach! Honor dla kontynuatora myśli Siraj Sikder! Wszyscy rewizjoniści zostaną zmiażdżeni!

Centrum marksistowsko-leninowsko-maoistyczne [B]

7 października 2013 r

[Jeżeli chodzi o zawiasy kwadratowe “CMLM[B]” nie my je wstawiliśmy, Centrum marksitowsko-leninowsko-maoistyczne Belgii zazwyczaj wstawia B w kwadratowe zawiasy, reszta zawiasy pochodzi z naszych przypisów]

Komunikat KPMLM Bangladeszu


Wybitny przywódca maoistyczny i zwolennik myśli Siraj Sikdera, towarzysz Mohammad Abul Motin zmarł 29 września 2013 r. O 1 w nocy, w wieku zaledwie 53 lat, zmarł w Mymensingh z powodu zawału serca.

Był głównym przywódcą Rewolucyjnego Ruchu Robotniczego, 2. Komitetu Narodowego i był ważnym asystentem w pracy przy masach KPMLM.

W latach 1972-1975, podczas jego młodości, rozpoznał siebie w programie Proletariackiej Partii Wschodniego Bengalu (PBSP). W 1975 r. Został aresztowany przez siły państwowe; po ośmiu długich latach więzienia został zwolniony w 1983 roku.

Na początku lat 90. wstąpił do Rewolucyjnego Ruchu Robotniczego, maoistowskiej organizacji masowej. Z powodzeniem prowadził walkę o konfiskatę ziemi przez bezrolnych chłopów w różnych wioskach na obrzeżach Mymensingh.

Kiedy w latach 90. linia rewizjonistyczna stała się dominująca w partiach maoistycznych i organizacjach masowych, walczył nieustannie przeciwko niej aż do śmierci.

Podczas fazy przygotowawczej do formowania KPMLM był z nami, podniósł sztandar myśli Siraj Sikder i odegrał energiczną rolę w znalezieniu masowych baz w tych wioskach. ”

Jako lider wśród robotników i bezrolnych chłopów był bardzo popularny. Jego uprzejmość, proste życie które prowadził, i jego duch walki przyciągały wszystkich, zwłaszcza studentów i młodych ludzi poszukujących ideału.

Starsi również okazywali mu wielki szacunek. Stał przed wieloma cierpieniami. Aby lepiej to wyrazić: był najbiedniejszym w Bangladeszu, i to wszystko dla ideologii.

Wśród lewicowych przywódców i kadr był akceptowanym przywódcą. Był szanowany przez wszystkich w mieście Mymensingh. Pisał artykuły regularnie. Napisał książkę poetycką, której tytuł brzmi: Ratowanie marzeń [ludzi] bez marzeń.

Cierpiał na chorobę przez długi czas. Nasza partia poniosła koszty leczenia przez pewien okres, ale nie mogła kontynuować z powodu poważnego kryzysu finansowego. Gdybyśmy mogli kontynuować, nie umarłby tak szybko.

Jego śmierć jest ogromną stratą dla masowej pracy naszej partii.

Cześć czerwony na pamięć towarzysza Motina.

Komunistyczna Partia Marksistowsko-Leninowsko-Maoistyczna Bangladeszu
29 września 2013 r.

KPMLMB – Hugo Chavez, przedstawiciel biurokratycznego kapitalizmu, nie żyje


Reakcje po śmierci Hugo Chaveza pokazują, że oprócz różnych form rewizjonizmu, niektóre organizacje twierdzące że są maoistyczne, również charakteryzowały Chaveza jako antyimperialistę.

KPM Włoch[Komunistyczna Partia Maoistyczna Włoch], Odio de Clase z Hiszpanii i Komunistyczna Partia Filipin prowadząca wojnę partyzancką należą do partii i organizacji tworzących zamieszanie.

Z drugiej strony, w tej kwestii, podążaj za czerwoną linią (pokazując to publikując dokumenty) Komunistyczną Partię Peru, Komunistyczną Partię Ekwadoru – Komitet Odbudowy, Komunistyczną Partię Ekwadoru – Czerwone Słońce , Marksistowsko-Leninowsko-Maoistowska partia komunistyczna Francji, Organizacja Pracy Afganistanu (marksistowsko-leninowsko-maoistyczna, głównie maoistowska), organizacja MLM w Turcji i my, Marksistowsko-Leninowsko-Maoistowska Partia Komunistyczna Bangladeszu.

Przedstawiciele Czerwonej Linii pokazują, że Chavez był faszystowskim korporacjonistą i przedstawicielem biurokratycznego kapitalizmu.

Najlepszym wyjaśnieniem tego, co Prezydent Mao określił jako biurokratyczny kapitalizm, jest w dziełach towarzysza Gonzalo w Peru. W naszym kraju prezydent Siraj Sikder bardzo dobrze rozumiał tę kwestię.

Pokazał, że biurokratyczna burżuazja jest przedstawicielem imperializmu, ekspansjonizmu, biurokratycznego kapitalizmu i feudalizmu. W tym czasie poprawnie określił jako socjal-faszyzm Mujivism [szejka Mujibura Rahmana], islamski socjalizm Bhashaniego [Abdula Hamida Khana Bhashaniego] i socjaldemokrację JSD [Jatiyo Samajtantrik Dal, w tym pułkownik Abu Taher].

Autokracja wojskowa Zii i Ershada, demokratyczna autokracja i islamizm Hasiny i Khaledy oraz religijny islamizm ostatniego okresu są faszyzmem, który skupia się na biurokratycznym kapitalizmie, podporządkowany imperializmowi i utrzymaniu feudalizmu. Zadaniem tak zwanej lewicy jest wyrównanie ich programu w teorii i praktyce.

Z dokumentu Komunistycznej Partii Ekwadoru – Komitetu Odbudowy otrzymujemy krótki obraz sytuacji wenezuelskiej, który pokazuje, że Wenezuela jest jednym z głównych dostawców ropy naftowej do krajów imperialistycznych.

Chiny i Rosja zainwestowały 135 miliardów dolarów w sektor naftowy w Wenezueli. W przypadku własności ziemi garstka właścicieli ziemskich posiada bezwzględną większość ziemi, podczas gdy większość ludzi nie ma ziemi. Kierowany przez Chaveza biurokratyczny kapitalizm wstrzymał masową ludową rebelie Caracazo lat 90-tych.

Chavez należał do tego samego bractwa, co Saddam Hussein z Iraku, Ahmedinijad z Iranu, Kaddafi z Libii, Assad z Syrii, którzy nie reprezentują własnego narodu w swoich krajach, ale korporacjonistyczny faszystowski biurokratyczny kapitalizm.

Wraz ze śmiercią Chaveza to nie ludzie, ale biurokratyczny kapitalizm popadł w kryzys. Naród Wenezueli potrzebuje prawdziwej rewolucji, w której klasa proletariacka i masy prowadzą do rewolucyjnej transformacji społeczeństwa i przejmują własność. A partia marksistowsko-leninowsko-maoistyczna jest niezbędna do przeprowadzenia tej walki.

17 marca 2013 r

Komunistyczna Partia Marksistwosko-Leninowkso-Maoistyczna Bangladeszu (KPMLMB)

Siraj Sikder – Ogłoszenie nr1 Przewodniczącego Sił Zbrojnych Patriotycznych Bengalu Wschodniego.

[Po raz pierwszy tłumaczony jest ten dokument na język polski, przepraszamy jeżeli są błedy, próbuje jak najlepiej tłumaczyć.
Siraj Sikder był komunistą z Bangladeszu. Należal do Partji “Purba Banglar Sarbahara Party”. Dokument pochodzi z http://sarbaharapath.com ]


Ogłoszenie nr1 Przewodniczącego Sił Zbrojnych Patriotycznych Bengalu Wschodniego.


Aby poprowadzić Zbrojne Siły Patriotyczne Bengalu Wschodniego z jednego dowództwa wojskowego, wyznaczono Najwyższych Dowódców i Naczelnego Wodza.

Cały Bengal Wschodni został podzielony przez Najwyższego Dowódcy Zbrojnych Sił Patriotycznych na kilka sektorów wojskowych.

W tych sektorach wojskowych mianowani są dowódcy sektorowi i komisarze polityczni.

Dowódcy sektorowi będą prowadzić działania wojskowe we własnych sektorach.

Dowódcy sektorowi podzielą swoje własne regiony administrowane na podsektory i mianować dowódców podsektorów i komisarzy politycznych.

To powino zostać zatwierdzony przez Naczelnego Wodza Głównego i Komisarza Politycznego.

Obecnie, aby przeprowadzić jakąkolwiek dużą operację gospodarczą lub wojskową w jakimkolwiek sektorze wojskowym, musi to być zatwierzdone przez Naczelnego Wodza Głównego i będzie wymagane jego pisemna zgoda.

Obecnie każda operacja wojskowa lub gospodarcza w dowolnym regionie w ramach potrzeb sektora potrzebuje pisemne zatwierdzenie dowódcy sektora.

Obecnie wróg jest na etapie ofensywy strategicznej i jesteśmy na etapie strategicznej obrony. Strategiczne wykroczenie wroga będzie trwało do pory deszczowej. W porze deszczowej, wróg wejdzie w strategiczną obronę i zachowanie, gdy powiniśmy wchodzić w przestępstwo strategiczne i stadium rozwoju.

Dlatego też, aby zainicjować naszą Strategiczną Ofensywe Pory Deszczowej, dowódcy sektorowi muszą ukończyć następujące przygotowania przed porą deszczową, czyli przed końcem miesiąca bengalskiego “Jaistha”:

  • Mianowanie dowódców podsektorów i komisarzy politycznych;
  • Tworzenie grup partyzanckich i mianowanie dowódców i komisarzy;
  • Rozwiązywanie [problemów kurierskich] i środków komunikacji i transportu;
  • Wypełnić luki między podsektorami [wypełnić luki geograficzne między regionami (to są, niektóre wioski, Thanas lub Unions)]
  • Zachować ostrożność i zbierać bronie (kupując lub wymieniając się z kadrami) i rozpowszechniać je we wszystkich podsektorach;
  • Nieść ulepszenia partyzantów, komisarzy i dowódców;
  • Ukończyć kampanię ulepszeń ideologicznych i naprawczych [ideologii];
  • Poprawa polityczna;
  • Poprawa organizacyjna;
  • Poprawa wojskowa;

· Powołanie zespołu do spraw propagandy zbrojnej;

Prace należy wykonać przed rozpoczęciem pory deszczowej, abyśmy mogli rozpocząć atak strategiczny w porze deszczowej.

Każdy musi powstrzymać się od takich działań, które mogą utrudniać Strategiczną Ofensywe Pory Deszczowej.

Musimy poważnie powstrzymać się od utraty dobrych partyzantów, komisarzy, dowódców, broni, a także od wywierania silnej presji na regiony.

Biuro Przewodniczącego Sił Zbrojnych Patriotycznych