Izrael: Jaka jest natura jego społeczeństwa i Państwa?

Zrozumienie świata wymaga narzędzi dostarczanych przez materializm dialektyczny. Bez tego dochodzimy do idealizmu. Jeśli weźmiemy na przykład Eugena Dühringa, którego krytykował Friedrich Engels w dziele znanym pod nazwą „Anty-Dühringowi”,np. możemy zauważyć, że po tym, jak [Dühring] przeciwstawił się marksizmowi, rozwinął nową idealistyczna koncepcja socjalizmu.


Ponieważ potrzebny był wymiar antykapitalistyczny, Dühring sformułował nowoczesną antysemicką „społeczną” rasową teorię, w której „Żydzi” stanowiliby pasożytniczy lud, który zostałby eksterminowany, ponieważ nawet zabranie ich do getta nie wystarczyłoby, ponieważ że Żydzi, zgodnie z tą rasistowską koncepcją, będą „koczownikami” lub że nawet wykorzystają swoje nowe terytorium do podboju świata.

Ogromne znaczenie faktu, że Eugene Dühring sformułował podstawę tego, co później będzie historycznie „narodowym socjalizmem” – kolaboracja klasowa z uwzględnieniem faktu, że tylko Żydzi byli „klasą” wyzyskującą – nigdy nie była studiowana do tej pory. To bardzo zła rzecz i widzimy tutaj, jak „narodowy socjalizm” narodził się bezpośrednio w konfrontacji z materializmem dialektycznym.

„Narodowy socjalizm” nie jest niemiecką „deformacją”, ale radykalną kontrrewolucyjną reakcją na dialektyczny materializm potwierdzający dialektykę natury i wzywający do rozwiązania sprzeczności między pracą fizyczną i intelektualną oraz między miastami i wsiami.

Oczywiście odgrywa to kluczową rolę w zrozumieniu natury społeczeństwa i państwa izraelskiego. Bez materializmu dialektycznego zwycięża idealizm. Dla niektórych Izrael jest „jedynym demokratycznym państwem na Bliskim Wschodzie”, dla innych jest tylko „bytem syjonistycznym”. Jeszcze inni mówią o „izraelskim imperializmie”, a w każdym razie łatwo możemy znaleźć antysemickie poglądy, widząc Izrael jako manipulujący innymi reżimami na świecie, kontrolujący Stany Zjednoczone, praktykujący ludobójstwa „jak naziści ”itd.


Wszystko to jest zasadniczo takie samo, jak stanowisko Eugena Dühringa, widzącego „Żydów”, a tutaj Izraela, jako nieludzkiego, tworzącego specjalną kategorię itp. Ale zgodnie z materializmem dialektycznym, nie ma „specjalnej kategorii”. Ideologie islamistyczne, faszystowskie chrześcijańskie, żydowskie nacjonalistyczne oraz antysemityzm mogą stać się histeryczne i irracjonalne w związku z tym problemem ze względu na jego „specjalny” charakter. To nie jest pozycja materializmu.

Czym więc jest Izrael według materializmu dialektycznego? W rzeczywistości istnieją tylko dwa rozwiązania: albo Izrael jest państwem imperialistycznym, albo krajem półkolonialnym półfeudalnym.

Fakty mówią same za siebie. Syjonistyczna ideologia nie narodziła się jako ideologia religijna, ale bardzo wcześnie wykorzystała religię, aby legitymizować kolonizację Palestyny, a następnie ekspansję państwa i prymat Żydów w obliczu dużej mniejszości arabskiej mieszkającej w kraju. Aspekt religijny wzrósł coraz bardziej, z silnymi tendencjami teokratycznymi, a także z irracjonalną ultra-nacjonalistyczną hegemonią.

To wcale nie jest demokratyczne, i to jest logiczne, ponieważ historycznie nowe państwo Izrael, urodzone w 1948 r., nie miało burżuazji, która dokonała demokratycznej rewolucji. W rzeczywistości burżuazja od samego początku przybrała postać biurokratyczną: państwo nie zostało uformowane od dołu przez imigrantów, ale bezpośrednio przez organizacje biurokratyczne, takie jak związek zawodowy Histadrut[ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל], Agencja Żydowska itd.
Organizacje te były bezpośrednio wspierane przez imperializm Stanów Zjednoczonych. Po pierwsze, to Niemcy Zachodnie, następnie zależne od imperializmu Stanów Zjednoczonych, dostarczały pieniądze w latach 1952–1966, stanowiąc nawet 87,5% całkowitych dochodów Izraela w 1956 r. Następnie to amerykański imperializm wsparł finansowo państwo izraelskie kwotą 233 miliardów dolarów od 1948 roku.

Stany Zjednoczone nadal co roku przekazują 3 miliardy dolarów na pomoc wojskową (74% do wydania przy Stanach Zjednoczonych).

Tak więc Izrael został uniesiony przez imperializm Stanów Zjednoczonych i logicznie jego gospodarka jest zależna od kapitału zagranicznego. Istnieją ogromne banki inwestycyjne, takie jak Sequoia, Benchmark Capital, Credit Swiss-First Boston itp., Ale są też fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe, takie jak CalPERS, US Teacher’s Union, AIG , AON, Marsh & McLennan itp.

Izrael gości 300 zagranicznych firm, w tym Intel, Cisco, Hewlett-Packard, Motorola, Texas Instruments, Siemens, IBM itp., Ponieważ kapitał wysokiego ryzyka odgrywa tutaj bardzo ważną rolę. Z 58 milionów USD w 1991 roku wzrosło do 3,3 miliarda USD w 2000 roku, głównie w dziedzinie zaawansowanych technologii: Izrael posiadał wtedy 70% globalnego kapitału wysokiego ryzyka w sektorze zaawansowanych technologii i miał pierwsze miejsce w wydatkach na badania i rozwój w procentach PKB.

Izraelska gospodarka jest wyraźnie zależna od państw imperialistycznych. Widzimy, że wraz z kryzysem kapitał podwyższonego ryzyka zmienił się: w sektorze zaawansowanych technologii zwiększył się z 1,26 miliarda dolarów w 2010 r. do 2,14 miliarda w 2011 r., zanim spadł do 607 milionów USD w 2012 roku.

Właśnie dlatego istnieje centralny uniwersytet, taki jak „Technion” w Hajfie, założony w 1912 roku, i ma znaczną liczbe inżynierów: 140 na 10 000 pracowników (88 w Japonii, 85 w Stanach Zjednoczonych, 60 w Niemczech). Państwo izraelskie marzy o sobie jako „Silicon wadi” (wadi po arabsku oznacza „dolinę”), odnosząc się do Silicon Valley w Kalifornii.

Należy pamiętać, że w latach 90. 750 000 naukowców, inżynierów i lekarzy z byłego Związku Radzieckiego wyemigrowało do Izraela; jeśli porównamy liczbę publikacji naukowych na milion mieszkańców, społeczeństwo izraelskie i państwo zajmują czwartą pozycję.

Społeczeństwo i Państwo izraelski to zaawansowane technicznie laboratorium w kształcie półkolonialnego półfeudalnego kraju. To nie jest imperializm. Ale to ekspansywność. Jest to półkolonialny, półkolonialny kraj typu ekspansjonistycznego, jak opisał w Afganistanie Akram Yari, w Bangladeszu Siraj Sikder, w Turcji Ibrahim Kaypakkaya.

Ten ekspansjonizm, którego podstawą jest rdzeń syjonizmu, ponieważ sama obecność w Palestynie jest kolonialna, wzmocnił feudalny wymiar wraz z represjami i dominacją Arabów Palestyny.

Właśnie dlatego społeczeństwo izraelskie i państwo są w swej istocie bardzo słabe: zależą z jednej strony od pomocy i inwestycji zagranicznych – przy 20% populacji  żyje poniżej granicy ubóstwa – ,ucisk feudalny kolonizacji wobec, z drugiej strony, logicznego oporu.
Rewolucja demokratyczna jest nieunikniona i widzimy tutaj, że wymiar anty feudalny stawia Palestyński Ruch Narodowy w centralnej roli.

Takie jest znaczenie rewolucji demokratycznej, tłumiącej nacjonalistyczny narodowy charakter państwa Izrael i dającej początek państwu i społeczeństwu Nowej Demokracji w Palestynie.

[30 lipca 2014r.]

Żydowska Partia Robotnicza – Na wspólnej drodze walki

[Deklaracja Żydowskiej Partii Robotniczej na 32 rocznice Rewolucji Paźdiernikowej. Mosty-Nasze Słowo nr.45 (448) 7 listopada 1949] ]

Na wspólnej drodze walki

 W dniach 32 rocznicy Rewolucji Paźdiernikowej kierują się serca i myśli milionów ludzi pracy na całym świecie w stronę potężnego Zw. Radzieckiego, niezwyciężonej twirdzy postępu i socjalizmu. Tysiące robotników żydowskich, walczących pod czerwonymi sztandarami Żydowskiej Partii Robotniczej o pełne wyzwolenie społeczne i narodowe ludu żydowskiego, o socjalistyczne państwo żydowskie, PRZESYŁAJĄ SWE PŁOMIENNE POZDROWIENIA I ŻYCZENIA RZĄDOWI ZW. RADZIECKIEGO I WIELKIEMU WODZOWI NARODÓW RADZIECKICH, GENERALISSIMUSOWI STALINOWI.


Robotnicy żydowscy w Polsce i we wszystkich krajach zdają sobie sprawę z tego, że powstanie pierwszego w dziejach świata państwa socjalistycznego to zasadniczy zwrot w historii ludzkości, to potężny krok naprzód w walce o wyzwolenie świata pracy z pęt kapitalizmu i imperializmu, to początek nowego, sprawiedliwego życia na ziemi. Jednocześnie [pamiętając o tym*], że dzięki zwycięstwu Armii Radzieckiej nad hitleryzmem naród żydowski uratowany został od zagłady.
 

 Masy żydowskie pamiętać będą o tym, że Związek Radziecki, sumicnie świata, uznał prawo narodu żydowskiego do samookreślenia, do własnego, żydowskiego państwa. HISTORYCZNE OŚWIADZENIE MIN. GROMYKI STWIERDZAJĄCE, ŻE ASPIRACJE ZNACZNEJ CZĘŚĆI NARDOU ŻYDOWSKIEGO ZWIĄZANE SĄ Z PRZYSZŁOŚCIĄ PALESTYNY I PODKREŚLAJĄCE, ŻE NARÓD ŻYDOWSKI MA SWE HISTORYCZNE KORZENIE W TYM KRAJU – TO DONIOSŁY AKT ZE STRONY ZWIĄZKU RADZIECKIEGO W STOSUNKU DO KWESTII ŻYDOWSKIEJ I PROBLEMU PAŃSTWOWOŚCI ŻYDOWSKIEJ. LUD ŻYDOWSKI NIGDY NIE ZAPOMNI DONIOSŁEJ ROLI ZWIĄZKU RADZIECKIEGO W WALCE O PAŃSTWO IZRAEL.

 Partia nasza jest dumna z tego, że łącznie z bratnią Zjednoczoną Partią Robotniczą Mapam w Izraelu i z Światowym Związkiem Robotników Żydowskich jest integralną częścią międzynarodowego obozu postępu i pokoju, dla którego drogowskazem są wielkie idee Rewolucji Socjalistycznej. Prowadzimy i prowadzić będziemy walkę z podżegaczami wojennymi, z reakcją i reformizmem za równo na forum międzynarodowym, jak w świecie żydowskim. Nie udało się siłom kontrrewolucji i imperializmu złamać Związku Radzieckiego w okresie Rewolucji, nie udało się hitleryzmowi zniszczyć państwa socjalistycznego, nie udało się również imperialistom amerykańskim i ich sługusom powstrzymać wspaniałego rozwoju Związku Radzieckiego i państw demokracji ludowej. Dziś, po historycznym zwycięstwie Chin Ludowych, po utworzeniu Niemieckiej Republiki Demokratycznej, JEST WIELKI 800 MILIONOWY FRONT POSTĘPU I WOLNOŚCI NARODÓW NIEZWYCIĘŻONĄ POTĘGĄ. KTOKOLWIEK PODNIESIE RĘKĘ NA ZWIĄZEK RADZIECKI LUB KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, NIE UNIKNIE LOSU HITLERA.

 Żydowska Partia Robotnicza wzywa masy żydowskie w Polsce i na całym świecie do skoncentrowania się dokoła antyimperialistycznego frontu, dokoła socjalistycznego Związku Radzieckiego. STOSUNEK DO ZWIĄZKU RADZIECKIEGO I DEMOKRACJI LUDOWYCH, TO PROBIERZ POSTĘPU. Zgodnie z nauką Paźdiernika, z założeniem marksizmu, uznajemy za jedyną drogę, pro-Izrael, DROGĘ WALKI KLAS I WŁADZY KLASY ROBOTNICZEJ.

Łącząc ogranicznie walkę o socjalizm z walką o pełne wyzwolenie narodowe 12-milionowego ludu żydowskiego zmierzać będziemy nadal do normalizacji jego życia poprzez dalszą terytorialną koncentrację narodu żydowskiego w państwie żydowskim, poprzez UTWORZENIE NIEPODLEGŁEGO WIELOMILIONOWEGO, SOCJALISTYCZNEGO PAŃSTWA IZRAEL.

 W dążeniu do tego celu walczyć będziemy przeciwko imperializmowi amerykańskiemu i brytyjskiemu, zmierzającemu do zdławienia suwerenności państwa Izrael, do zmniejszenia jego terytorium, do wciągnięcia w orbitę imperialistyczno-reakcyjnych wpływów. Będziemy zwalcząć żydowską reakcję, faszyzm i klerykalizm oraz związany z burżuazją reformizm. Walkę o poestępowy, świecki i szczerze demokratyczny charakter państwa Izrael, o hegemonię klasy robotniczej w państwie, o zbratanej żydowsko-arabskie powiążemy z dalszym budownictwem ośrodków twórczej i postępowej pracy, zwłaszcza komun rolnych.

 Robotnicy żydowscy będą wszystkimi siłami wzmacniać postępowe i proletariackie organizacje w państwie Izrael, awangardę postępu, naszą bratnią Zjednoczoną Partię Robotniczą Mapam, jedyną masową lewicową partię robotniczą na Bliskim Wschodzie, Ligę Przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, Komitet Pokoju i inne organizacje walczące o postęp społeczny, pełną suwerenność i pokój.

 Walka nasza toczy się o te same wolnościowe i wyzwoleńcze cele, jakie przyświecają wszystkim ludom, walczącym o postęp i niepodległy byt narodowy. WZMACNIAJĄC KLASĘ ROBOTNICZĄ I SIŁY POSTĘPU W PAŃSTWIE IZRAEL WZMACNIAMY MIĘDZYNARODOWĄ KLASĘ ROBOTNICZNĄ I OBÓZ PAŹDIERNIKA, OSŁABIAMY WROGÓW POKOJU I ZWIĄZKU RADZIECKIEGO.

 Nie dopuścimy do wykorzystania Izraela jako bazy wypadowej przeciw Związkowi Radzieckiemu i demokracjom ludowym.

 W naszej walce o wyzwolenie narodowe i społeczne przykładem dla nas będą WALKI I DOŚWIADCZENIA KLASY ROBOTNICZEJ, BĘDZIEMY ZAWSZE I WSZĘDZIE KONTYNUOWAĆ TRADYCJA BRATERSTWA BRONI Z REWOLUCYJNYM POLSKIM RUCHEM ROBOTNICZYM.

 Żydowska Partia Robotnicza wzywa masy żydowskie do dalszej bezkompromisowej i ofiarnej walki i zwycięstwo idei Wielkiej Rewolucji Socjalistycznej, o wyzwolenie narodu żydowskiego i całej ludzkości.

PRECZ Z IMPERIALIZMEM I PODŻEGACZAMI WOJENNYMI!

NIECH ŻYJE SOCJALISTYCZNY ZWIĄZEK RADZIECKI!

NIECH ŻYJE LUD ŻYDOWSKI, WALCZĄCY O NIEPODLEGŁOŚĆ I SOCJALIZM!

NIECH ŻYJE SOCJALISTYCZNE PAŃSTWO IZRAEL !

[* nie dało się rozczytać na dokumencie oryginalnym ]