Władimir Wiernadski, geochemia i biosfera

Oto wstęp do foldera o Wiernadskim

Władimir Wiernadski


Władimir Wiernadski Ukrainiec z Imperium Rosyjskiego, potem ZSRR Lenina i Stalina, jest jednym z najwybitniejszych naukowców XX wieku, który badał przemiany planety pod wpływem działania żywej materii. Czyniąc to, zauważył wzrost CO² (Dwutlenek węgla) w wyniku działalności człowieka już w 1924 r .; teoretyzował rolę ludzkości jako siły geologicznej. 
Opracowując koncepcję biosfery i przedstawiając ogólne cechy transformacji materii, w ścisłym związku z zasadą asymetrii molekularnej odkrytej przez Louisa Pasteura, potwierdza on ekspansję żywej materii i afirmację ludzkości do tej służby, przyjmując planetarną świadomość.


„Tutaj, po raz pierwszy w historii Ziemi, migracja biogeniczna [atomów] z powodu rozwoju działania tej techniki mogła mieć większe znaczenie niż migracja biogenna określona przez masę materii żywej. Jednocześnie migracje biogeniczne zmieniły się dla wszystkich elementów. Proces ten został przeprowadzony bardzo szybko w nieistotnym czasie.Oblicze ziemi zmieniło się w sposób nie do poznania, a jednak jasne jest, że era tej transformacji dopiero się zaczyna. “


Władimir Wiernadski, Evolution of Species and Living Matter, 1928

Następna część tego folderu: Aktualność Władimira Wiernadskiego 

Izostat – część 2: kwestia ekspresji

Były też produkcje w języku angielskim, które informowały o rozwoju ZSRR, jak przy okazji Pawilonu Radzieckiego w czasie Światowych Targów w 1939 roku w Nowym Jorku, które miały temat „Świat przyszłości”.

Dwanaście książek albumów fotograficznych zostało następnie opublikowanych w języku angielskim, aby zapewnić szeroki zakres informacji o Związku Radzieckim: Moskwa, Parada Młodzieży, Kino Radzieckie, ZSRR: Armia Czerwona i Marynarka Wojenna, Lotnictwo Radziecki, zrobione przez Aleksandra Rodczenki i Varvary Stepanovej, a także filmy 1938-1939, fotografia sowiecka, kobiety radzieckie, robotnik radziecki, Filmy 1938-1939, kołchozy, Arktyka Sowiecka i wreszcie An album illustrating the State Organization and National Economy in the USSR (Album ilustrujący organizację państwa i gospodarkę narodową w ZSRR).

Ten ostatni album nadzorował artysta Lazar Lissitsky, który zbliżył się do Otto Neuratha od czasu spotkania w Kolonii na Międzynarodowej Wystawie Prasy w 1928 roku.

Ten udział Lazara Lissitskyego i Aleksandra Rodczenki, a także Varvary Stepanovej, jest reprezentacyjny ówczesnego wykorzystania byłych kubistów – futurystów do publikacji czasopism prezentacyjnych ZSRR.

Należy zauważyć, że album zawiera fotografie osobowości i wydarzeń, a także ilustracje, rzecz która była sprzeczna z znaczeniem Otto Neuratha, do którego dążył minimalistycznie między z grubsza zaokrąglonymi danymi i prostymi obrazami.

Równolegle do pojawienia się socrealizmu, rzeczywiście istnieje troska o zapewnienie istotnej ekspresji informacji, w sensie czytania ideologicznego i kulturowego. Ta tendencja do ekspresji kończy się, przy okazji, całkiem słusznie, zwycięstwem, biorąc pod uwagę również to, że linia Otto Neuratha, aby jak najwięcej schematyzować, była błędna.

W latach 1932-1934 istniał również Departament Statystyki Graficznej w Leningradzie, który prowadził równoległe prace, po czym w 1935 r. Połączył się z Izostatem, który następnie zrezygnował z metody Otto Neuratha, uważanej za nieodpowiednią dla ZSRR.

Na początku 1940 r. Izostat został przekształcony w Gosplanizdat, czyli Państwowe Wydawnictwo Informacji Gospodarczej, Planowania i Statystyki Państwowego Komitetu Planowania ZSRR, które drukowało książki, podręczniki, broszury, raporty i inne dokumenty na tematy gospodarcze i statystyczne.

Izostat – część 1 : statystyki obrazkowe

W latach 1931–1940 istniał w ZSRR paneuropejski instytut malarskich statystyk radzieckiego budownictwa i gospodarki, znany jako Izostat. Celem tej organizacji państwowej było informowanie mas radzieckich o rozwoju kraju za pomocą szczególnie rozbudowanych obrazów.

Ta praca – z jej sukcesami i porażkami – jest wynikiem intensywnych badań austriackiego Otto Neuratha, który opracował tak zwaną metodę wiedeńską w socjaldemokratycznej Partii Robotniczej w Austrii, która była szczególnie silna w tym mieście, i prawdziwie zakorzeniona w wartościach socjalistycznych.

Otto Neurath uczestniczył bezpośrednio w Izostacie; W tym celu był obecny przez co najmniej dwa miesiące (i maksymalnie dziewięć miesięcy) rocznie w ZSRR w latach 1931–1934. Oto zdjęcia radzieckiej książki z 1932 r. Przedstawiającej jego podejście. Zatytułowane statystyki obrazkowe i metoda wiedeńska, na 52 stronach znajdujemy wyjaśnienia zasad opracowanych przez Otto Neuratha, mające na celu prostotę i bezpośrednią dostępność informacji.


Przedmowa stwierdza: 
„Statystyki obrazkowe muszą być potężnym narzędziem masowej agitacji i propagandy w rękach Partii i klasy robotniczej. ” 

Jak ujął to Iwan I. Iwanicki, główną postacią obrazkowych statystyk w ZSRR było osiągnięcie: 
„Figurki, które nie są suche i nudne w postaci kolumn i tabel, ale w formie wykresów figuratywnych lub obrazkowych, które są w stanie zainteresować każdego pracownika w Związku Radzieckim, a także za granicą. “

W rzeczywistości 11 marca 1931 r. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego zdecydował się na rezolucję „w sprawie literatury plakatowej”, w której informacje o budowie socjalizmu miały być rozpowszechniane za pomocą środków graficznych.

W następstwie, 18 września 1931 r., Rezolucja Rady Komisarzy Ludowych ZSRR ogłosiła, że ​​wszystkie agencje państwowe, a także związki zawodowe i spółdzielnie, muszą stosować metodę statystyki graficznej Otto Neuratha.


Izostat był pod nadzorem Centralnego Komitetu Wykonawczego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (bolszewików); metodologicznym kierownictwem kierował Avel Enoukidze, sekretarz prezydium Centralnego Komitetu Wykonawczego, który jednak został usunięty ze stanowiska w partii w 1935 roku.


Izostat opracował w tym kontekście materiały informacyjne (książki, plakaty, grafiki, wystawy, uroczystości itp.) na temat realizacji pierwszego planu pięcioletniego (1928–1932) i ogłoszenia drugiego (1933–1937).

Grafika wyprodukowana przez Izostat była bardzo udana, oficjalnie promowana i wykorzystywana w szczególności przez partyjny organ, Prawdę, ale także Izwiestię.

[Folder o Izostacie publikowano poraz pierwszy na Lesmaterialistes.com i centremlm.be]

J. Stalin – Kobiety radzieckie podczas wojny przeciwko okupancji hitlerowskiej

” Nieocenione są dla obrony Ojczyzny zasługi kobiet radzieckich, które pracują ofiarnie dla frontu, znoszą mężnie wszystkie trudności okresu wojennego i zagrzewają do bohaterskich czynów bojowników Armji Czerwonej — wybawców naszej Ojczyzny.”

Stalin, 1 Maja 1944

“Ale, aby urzeczywistnić te cele, trzeba zniweczyć potęgę wojenną zaborców niemieckich, trzeba wytępić wszystkich co do jednego okupantów niemieckich, którzy wtargnęli do naszej Ojczyzny, by ją ujarzmić.

Niezbędne jest w tym celu, by nasza armja i nasza flota miały czynne i energiczne poparcie całego naszego kraju, by nasi robotnicy i pracownicy, mężczyźni i kobiety, pracowali w fabrykach nie szczędząc sił i dawali frontowi coraz więcej i więcej czołgów, przeciwczołgowych karabinów i dział, samolotów, armat, moździerzy, karabinów maszynowych i ręcznych oraz amunicji, by nasi kołchoźnicy – mężczyźni i kobiety – pracowali na swojej ziemi nie szczędząc sił i dawali frontowi i krajowi coraz więcej i więcej zboża, mięsa, surowca dla przemysłu, by cały nasz kraj i wszystkie narody ZSRR utworzyły jednolity obóz bojowy, toczący wraz z naszą armją i flotą wielką wojnę wyzwoleńczą o honor i wolność naszej Ojczyzny, o rozgromienie armij niemieckich.”

Stalin 6 listopada 1941